CLOSE

บริการของเรา
OUR SERVICES

ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร

การพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งต่อการสร้างผลลัพธ์ของการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วิจัยและสำรวจข้อมูล​

การวิจัยและสำรวจข้อมูลทางธุรกิจ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และความจริงด้วยวิธีการบนหลักการทางวิทยาศาสตร์และสถิติตามระเบียบแบบแผน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กรทั้งในด้านทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) โดยคาดหวังว่าหลังผ่านการฝึกอบรม จะสามารถเพิ่มสมรรถนะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ประเมินผลการดำเนินงาน

การบริหารผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลการดำเนินการที่คาดหวัง โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารผลการดำเนินงานที่ดี

ค่านิยม Core Values

Trust

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไว้วางใจใน 2 ลักษณะทั้งผู้บริหารไว้วางใจพนักงาน ว่าได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถและ พนักงานไว้วางใจผู้บริหารว่าได้มุ่งมั่นขับเคลื่อน บริษัทอย่างสุดกำลัง

resilience

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่กับการเปลี่ยนแปลง อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่เป็นบวก แม้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันและ ความเครียดสูง

Integrity

สร้างพลังความดีและมีธรรมาภิบาล
มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัด และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งยังมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

Synergy

การรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เป็นการทำงานแบบร่วมพลังกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทและลูกค้า

Slide
การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ทริส ได้รับความเชื่อมั่นให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนากรอบและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2538 รวมทั้งระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ SEPA ในปี 2541 ทั้งนี้ได้มีการปรับกรอบการประเมินผลใหม่ (SE-AM) ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2563 โดยปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบรวมทั้งสิ้น 55 แห่ง

Slide
การประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ

ทริส ได้รับความเชื่อมั่นในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ดังเช่นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีระยะเวลาดำเนินการในปี 2553-2555 วงเงินรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ครอบคลุม 14 สาขาของการพัฒนาประเทศ

Slide
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ทริส ได้รับความเชื่อมั่นในการร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายหลังการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 โดยมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนากรอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เริ่มในปี 2547 และขยายผลครอบคลุมส่วนราชการทั้งระบบ จนกลายเป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

Slide
การประเมินผล SET AWARDS

ทริส ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการพัฒนากรอบหลักเกณฑ์และประมวลผลรางวัล SET Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารสูงสุด และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำคัญในภาคเอกชนของไทย โดยทริสได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

Slide
การประเมินผลทุนหมุนเวียน

ทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นแนวทางที่ทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นและสำคัญ ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปกติ โดยกรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ทริสเป็นที่ปรึกษาจัดทำกรอบและประเมินผลทุนหมุนเวียนในแต่ละปี เพื่อให้ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตามเจตนารมย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Slide
การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม

ทริส โดยสถาบันวิทยาการจัดการ (TAM) ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model – IOM) เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กรไทย โดยทริสยังคงได้รับความเชื่อมั่นต่อเนื่องในการร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวผ่านการให้ความรู้และทักษะต่างๆ ด้านการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบการประเมินและฝึกอบรมสมรรถนะผู้ประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

TRIS-NIA
Slide
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ทริส โดยสถาบันวิทยาการจัดการ (TAM) ได้ร่วมกับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการขยายขอบเขตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรหรือ Integrity & Transparency Assessment: ITA ไปสู่ภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเริ่มนำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบการประเมิน ITAGC (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors)

TRIS-Nacc
previous arrow
next arrow
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross