PUBLIC TRAINING

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร สถาบันวิทยาการจัดการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งในส่วนของระดับองค์ความรู้ กระบวนการให้ความรู้ และระยะเวลาของการฝึกอบรมหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

Showing 1–9 of 39 results