CLOSE

ร่วมงานกับเรา

Careers

ก้าวเข้าสู่ทีมทริส เติบโตและเป็นเลิศไปด้วยกัน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์องค์กร บริหารความเสี่ยง Digital transformation บริหารทุนมนุษย์ การจัดการนวัตกรรม เป็นต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนชั้นนำ

วันนี้เราพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ของประเทศ สร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

คุณอาจเป็นหนึ่งในพลังสำคัญ ที่เรามองหา เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา…
Full Time
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
Full Time
Analyst / Senior Analyst

พนักงานของเรา

ทริสใส่ใจในการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และต่อองค์กร (Employee Engagement) ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำงาน ให้พนักงานสามารถบริหารเวลาทำงานของตนเองได้อย่างเมหมาสม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเกิดความประทับใจ (Employee Experience) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนพัฒนา ให้ความรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานที่ท้าทายและส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ

สวัสดิการที่มอบให้พนักงานของเรา

อาทิเช่น ประกันชีวิต 36 เท่าของเงินเดือน, ประกันสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน), ค่าทันตกรรม 7,500 บาท/ ปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพประจำปี, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไวรัสตับบี, ค่าอาหารนอกเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน/ปี และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ของพนักงาน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross