CLOSE

ร่วมงานกับเรา

Careers

ก้าวเข้าสู่ทีมทริส เติบโตและเป็นเลิศไปด้วยกัน

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์องค์กร บริหารความเสี่ยง Digital transformation บริหารทุนมนุษย์ การจัดการนวัตกรรม เป็นต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนชั้นนำ

วันนี้เราพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ของประเทศ สร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

คุณอาจเป็นหนึ่งในพลังสำคัญ ที่เรามองหา เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา…
Full Time
Deputy Vice President (Accounting and Finance)
Full Time
Senior Researcher / Researcher
Full Time
Analyst / Senior Analyst
Full Time
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

พนักงานของเรา

ทริสใส่ใจในการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และต่อองค์กร (Employee Engagement) ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำงาน ให้พนักงานสามารถบริหารเวลาทำงานของตนเองได้อย่างเมหมาสม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเกิดความประทับใจ (Employee Experience) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนพัฒนา ให้ความรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานที่ท้าทายและส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ

สวัสดิการที่มอบให้พนักงานของเรา

อาทิเช่น ประกันชีวิต 36 เท่าของเงินเดือน, ประกันสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน), ค่าทันตกรรม 7,500 บาท/ ปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพประจำปี, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไวรัสตับบี, ค่าอาหารนอกเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน/ปี และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ของพนักงาน

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross