CLOSE

ระบบรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนการให้บริการ

The Voice of the Customer

VOC Form

1. ข้อแนะนำการใช้งาน


1. ระบบ Voice of Customer (VOC) เป็นช่องทางที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ โดยท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งทริสจะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

2.การแจ้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนการให้บริการมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริง
ที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลของระบบที่ใช้และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

3.ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 https://www.tris.co.th/pdpp/

4.หลังจากที่ระบบได้รับเรื่องจากผู้แจ้งข้อมูลแล้ว หากผู้แจ้งยินดีให้ติดต่อกลับตามที่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ อีเมลไว้ ทริสจะแจ้งความคืบหน้าและรายงานผลหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็ว

2. กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนการให้บริการ


รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนการให้บริการ


© 2024 TRIS Corporation Limited
cross