ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร

Organizational Development

การพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งต่อการสร้างผลลัพธ์ของการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทริส ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการนำกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร มีความชัดเจนต่อการนำไปดำเนินการหรือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

Service Category

ทริส มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้

เป็นต้น

Project Reference

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทริสได้ให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรกว่า 50 โครงการให้กับลูกค้าทั้งองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ทุนหมุนเวียน และบริษัทเอกชน โดยตัวอย่างโครงการบางส่วน ได้แก่

เป็นต้น