CLOSE

ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร

Organizational Development

การพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งต่อการสร้างผลลัพธ์ของการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทริส ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการนำกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร มีความชัดเจนต่อการนำไปดำเนินการหรือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

Service Category

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทริสได้ให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรกว่า 50 โครงการให้กับลูกค้าทั้งองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ทุนหมุนเวียน และบริษัทเอกชน โดยตัวอย่างโครงการบางส่วน ได้แก่

 • โครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โครงการประเมินผลการปฎิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 • โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 3 ปี
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การจัดวางกรอบแนวคิด กระบวนการขั้นตอน และวิธีการในการติดตามประเมินผล แผนงานบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในระยะก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
 • โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 • ที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างกรมชลประทานให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
 • โครงการบริหารอัตรากำลังเชิงยุทธศาสตร์ (Squad) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของกรมสรรพากร
 • ที่ปรึกษาเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ISO 38500 และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทุนมนุษย์และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน กสทช.

เป็นต้น

Project Reference

ทริส มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร/แผนงาน/โครงการ (Organization/Project Evaluation)
 • การจัดทำและทบทวนแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ต่างๆ (Business/Strategic Planning And Audit)
 • การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership)
 • การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control)
 • การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management)
 • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
 • การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
 • การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management)
 • การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Development)
 • การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

เป็นต้น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross