กิจกรรม

Activities

ภาพกิจกรรม ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ