กิจกรรม

Activities

July 6, 2022
ภาพกิจกรรม วันเปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program-3) อ่านต่อ
June 30, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) อ่านต่อ
June 29, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) รุ่นที่ 1 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
June 23, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ความรู้องค์กร (Session 2) (Knowledge Mapping : from Concept to Actions , Session 2) อ่านต่อ
June 23, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Innovation Bootcamp) ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร การประปานครหลวง อ่านต่อ
June 23, 2022
ภาพกิจกรรม งานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022) อ่านต่อ
June 17, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) อ่านต่อ
June 16, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ่านต่อ
June 10, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Fundamental) อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross