ฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ

TRIS Academy Training

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กรทั้งในด้านทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) โดยคาดหวังว่าหลังผ่านการฝึกอบรม จะสามารถเพิ่มสมรรถนะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทริส ให้บริการฝึกอบรม/สัมมนาโดยสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ด้วยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และหลากหลาย พร้อมรองรับความต้องการที่แตกต่าง ทั้งนี้ทริสมุ่งหวังถึงคุณภาพของการดำเนินการฝึกอบรมและผลลัพธ์ด้านสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

Service Category

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมสัมมนาในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโต และความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

In-house Training การออกแบบและวางแผนจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เราจึงมุ่งเน้นการค้นหา/วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ วางแผน และออกแบบพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนองตอบต่อช่องว่างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านทักษะความรู้ทางเทคนิคต่างๆ (Technical Skills) และมิติด้านทักษะความรู้ทางการบริหารตนเองและการปฏิสัมพันธ์ (Life Skills) โดยจะออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพผ่านทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

Public Training การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

สถาบันวิทยาการจัดการ มุ่งแสวงหาองค์ความรู้และวิทยากรที่ปรึกษาในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร/บุคลากรในด้านการพัฒนาองค์กรและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตให้กับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบหลักสูตรทั้งในส่วนของระดับองค์ความรู้ กระบวนการให้ความรู้ และระยะเวลาของการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Project Reference

ในช่วงที่ผ่านมา ทริสได้ให้บริการฝึกอบรมให้กับลูกค้าทั้งองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ทุนหมุนเวียน และบริษัทเอกชน โดยตัวอย่างโครงการบางส่วน ได้แก่

เป็นต้น

Why TRIS

ทริสมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร และการประเมินผลในระดับต่างๆ ผสานกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

More Information