ประเมินผลการดำเนินงาน

Performance Evaluation

การบริหารผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลการดำเนินการที่คาดหวัง โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารผลการดำเนินงานที่ดี

ทริส ให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนาน ด้วยการนำกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กับองค์กรระดับชาติ สร้างผลลัพธ์ที่สนับสนุนการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

Service Category

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2538 โดยมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์เทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เช่น Balanced Scorecard, Economic Value Management (EVM) หรือ Benchmarking เป็นต้น มาใช้สร้างหลักเกณฑ์และแบบจำลองที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับผู้บริหาร ระดับบุคคล และระดับโครงการ รวมถึงความสำเร็จตามภารกิจในการจัดตั้งองค์กรให้แก่องค์กรต่างๆ ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

นอกจากนั้นในการประเมินผลนั้น ทริสให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระที่จะใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริงสนับสนุนการประเมินผล รวมทั้งการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน

Project Reference

เป็นต้น

Why TRIS

จากองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นที่ปรึกษาวางระบบประเมินผลให้กับภาครัฐและเอกชน ทริสได้ช่วยพัฒนาให้องค์กรมีระบบประเมินผล การดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือ KPI และถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรถึงระดับบุคคลได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรได้จริง

More Information