CLOSE

วิจัยและสำรวจข้อมูล

Business Research & Survey

การวิจัยและสำรวจข้อมูลทางธุรกิจ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และความจริงด้วยวิธีการบนหลักการทางวิทยาศาสตร์และสถิติตามระเบียบแบบแผน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทริส ให้บริการวิจัยและสำรวจข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติตามหลักวิชาการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งทีมจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ทริสให้ความสำคัญอย่างสูงสุดถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและมีคุณค่าต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

Service Category

ทริส มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษา รวมทั้งดำเนินการสำรวจวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจข้อมูลทางการตลาด การสำรวจตามหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ การสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ รวมทั้งการสำรวจข้อมูลภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังให้บริการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลใช้ในการตัดสินให้รางวัลให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ โดยบริการวิจัยและสำรวจข้อมูลหลัก ได้แก่

 • บริการวิจัยข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Research & Information)
 • บริการวิจัยเทียบเคียงและประมวลผลรางวัล (Benchmarking & Awards/Recognitions)
 • บริการวิจัยประสบการณ์ลูกค้าและบริการ (Customer Experience & Service Inspections)
 • บริการวิจัยประสบการณ์บุคลากรและความผูกพัน (Employee Experience & Engagement Inspections)
 • บริการวิจัยข้อมูลเชิงวิชาการ (Academic Research)

เป็นต้น

Project Reference

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทริสได้ให้บริการสำรวจและวิจัยข้อมูลกว่า 15 โครงการให้กับลูกค้าทั้งองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ทุนหมุนเวียน และบริษัทเอกชน โดยตัวอย่างโครงการบางส่วน ได้แก่

 • โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจและประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝึกอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร การประปานครหลวง
 • โครงการจัดทำการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นต้น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross