วิจัยและสำรวจข้อมูล

Business Research & Survey

การวิจัยและสำรวจข้อมูลทางธุรกิจ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และความจริงด้วยวิธีการบนหลักการทางวิทยาศาสตร์และสถิติตามระเบียบแบบแผน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทริส ให้บริการวิจัยและสำรวจข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติตามหลักวิชาการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งทีมจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ทริสให้ความสำคัญอย่างสูงสุดถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและมีคุณค่าต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

Service Category

ทริส มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษา รวมทั้งดำเนินการสำรวจวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจข้อมูลทางการตลาด การสำรวจตามหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ การสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ รวมทั้งการสำรวจข้อมูลภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังให้บริการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลใช้ในการตัดสินให้รางวัลให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ โดยบริการวิจัยและสำรวจข้อมูลหลัก ได้แก่

เป็นต้น

Project Reference

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทริสได้ให้บริการสำรวจและวิจัยข้อมูลกว่า 15 โครงการให้กับลูกค้าทั้งองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ทุนหมุนเวียน และบริษัทเอกชน โดยตัวอย่างโครงการบางส่วน ได้แก่

เป็นต้น

Why TRIS

ทริสได้พัฒนาเทคนิค ตัวแบบ และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำรวจและวิจัยข้อมูลในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นให้กับบุคลากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทริสพร้อมต่อการให้บริการลูกค้าด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่จะนำไปสู่การส่งมอบผลลัพธ์ได้ตามคาดหวังอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ทริสเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการยอมรับในการเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินผลรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และวิเคราะห์ประมวลผลรางวัล SET Awards ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Awards ให้กับกระทรวงการคลัง

More Information