CLOSE

จรรยาบรรณที่ปรึกษาและค่านิยม

Ethics and Values

ทริสให้ความสำคัญและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

EXPERIENCE การสั่งสมความชำนาญในวิชาชีพที่ปรึกษา

ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนสั่งสมความชำนาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่เสมอ

PROVIDE INFORMATION การจัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นจริง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ปิดบัง หรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

EQUITABLE การให้คำปรึกษาด้วยความยุติธรรมและไม่เอนเอียง

ให้ความคิดเห็นอย่างอิสระบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ปราศจากอคติและความลำเอียง แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดกับความต้องการของผู้รับบริการ

RESPONSIBILITY การรับผิดชอบต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อการให้คำปรึกษา

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบต่อคำแนะนำที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นในอนาคต ตลอดจนไม่กระทำสิ่งใดที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด หรือพยายามฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

TRANSPARENCY ความโปร่งใสและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน ไม่เสนอหรือรับข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งจะนำมาสู่การเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

ทั้งนี้ ทริสยังได้ยึดถือค่านิยมองค์กร TRIS ในการปฏิบัติงาน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross