คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

Prof. Dr. Panas Simasathien

Chairman of Advisors

ศ.ดร. พนัส สิมะเสถียร

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Kamol Juntima

Chairman of The Board of Directors

กมล จันทิมา

ประธานคณะกรรมการ

Dr. Siri Ganjarerndee

Director

ดร. ศิริ การเจริญดี

กรรมการ

Dr. Virach Aphimeteetamrong

Director

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการ

Puntip Surathin

Director

พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

กรรมการ

Suchada Kirakul

Director

สุชาดา กิระกุล

กรรมการ

Manpong Senanarong

Director

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

กรรมการ

Prapasiri Kosithanakorn

Director

ประภาศิริ โฆษิตธนากร

กรรมการ

Prasert Deejongkit

Director

ประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการ

Thiti Tantikulanan

Director

ธิติ ตันติกุลานันท์

กรรมการ

Somporn Chitphentom

President

สมพร จิตเป็นธม

กรรมการ