คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

Prof. Dr. Panas Simasathien

Chairman of Advisors

ศ.ดร. พนัส สิมะเสถียร

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Kamol Juntima

Chairman of The Board of Directors

กมล จันทิมา

ประธานคณะกรรมการ

Dr. Siri Ganjarerndee

Director

ดร. ศิริ การเจริญดี

กรรมการ

Dr. Virach Aphimeteetamrong

Director

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการ

Puntip Surathin

Director

พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

กรรมการ

Suchada Kirakul

Director

สุชาดา กิระกุล

กรรมการ

Vasin Vanichvoranun

Director

วศิน วณิชย์วรนันต์

กรรมการ

Dr. Boondee Bunyagidj

Director

ประภาศิริ โฆษิตธนากร

กรรมการ

Prasert Deejongkit

Director

ประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการ

Veerachai Amorntakolsuwech

Director

วีระชัย อมรถกลสุเวช

กรรมการ

Somporn Chitphentom

President

สมพร จิตเป็นธม

กรรมการผู้จัดการ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross