คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา

Management Team

กรรมการผู้จัดการ
(President)

Somporn Chitphentom

President

สมพร จิตเป็นธม

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษา
(Advisors)

Mr. Avoot Wannvong

Advisor

อาวุธ วรรณวงศ์

ที่ปรึกษา

Dr. Boondee Bunyagidj

Advisor

ดร.บุญดี บุญญากิจ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
(Executive Management Committee, EMC)

Mr. Sarnsoen Sanguensak

Senior Executive Vice President

สรรเสริญ สงวนศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ

Ms. Aree Kowawisarat

First Executive Vice President

อารี โควาวิสารัช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Ms. Bongkot Noottapong

First Executive Vice President

บงกช นุตพงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Annop Dumrongpanichakit

Executive Vice President

อรรณพ ดำรงพาณิชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Pornpimol Wanitchayaporn

Executive Vice President

พรพิมล วานิชยาภรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Jatupith Thongprasith

Executive Vice President

จตุพิธ ทองประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Dr. Suradej Jongwannasiri

Executive Vice President

ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ
(Directors)

Areewan Kajornvanichphaibool

Senior Vice President

อารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์

ผู้อำนวยการอาวุโส

Kulsuda Phattrapornnant

Vice President

กุลสุดา ภัทราพรนันท์

ผู้อำนวยการ

Amornphan Sriparakul

Vice President

อมรพรรณ ศรีพาระกุล

ผู้อำนวยการ

Worapat Meksawan

Vice President

วรพัฒน์ เมฆสวรรค์

ผู้อำนวยการ

Wunrudee Munyothai

Vice President

วรรณฤดี มันโยทัย

ผู้อำนวยการ

Ploynitcha Jaruhirunsakul

Vice President

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

ผู้อำนวยการ

Mullika Thrachoo

Vice President

มัลลิกา ตราชู

ผู้อำนวยการ