กิจกรรม

Activities

June 6, 2022
ภาพกิจกรรม TRIS Customer Day ครั้งที่ 2 Building a Strong Culture of Innovation สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เข้มแข็งในองค์กร อ่านต่อ
June 2, 2022
ภาพกิจกรรม asb talk : Sustainable Business in the Time of Crisis (สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตการณ์) อ่านต่อ
May 18, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ความรู้องค์กร (Session 1) (Knowledge Mapping : from Concept to Actions , Session 1) อ่านต่อ
May 13, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) อ่านต่อ
May 11, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management) อ่านต่อ
March 31, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Enterprise Architecture) อ่านต่อ
March 25, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล (Organizational Risk Management) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
March 24, 2022
ภาพกิจกรรม สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
March 23, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการกำกับดูแลข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA : Privacy Governance Maturity Awareness) อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross