กิจกรรม

Activities

March 16, 2022
ภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ อ่านต่อ
March 11, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (Designing Effective Key Risk Indicators) อ่านต่อ
March 10, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการควบคุม กำกับดูแล และหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล (Digital Governance and Organization Challenges to The Digital Economy) อ่านต่อ
March 4, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล (Organizational Risk Management) อ่านต่อ
March 4, 2022
ทริสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ISO/IEC 27001:2013 อ่านต่อ
February 21, 2022
ภาพกิจกรรม TRIS Customer Day Redefining Your Growth in a Volatile World สร้างการเติบโตใหม่ในโลกผันผวน อ่านต่อ
January 22, 2022
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อ่านต่อ
December 22, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Effective Enterprise Risk Management ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ
December 4, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Enhancing Risk Culture บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross