กิจกรรม

Activities

October 21, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership รุ่นที่ 2 อ่านต่อ
October 12, 2021
ภาพกิจกรรม Social Value Leaders : Call to Action อ่านต่อ
October 12, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ่านต่อ
October 1, 2021
ภาพกิจกรรม ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ
September 29, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อ่านต่อ
September 23, 2021
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 1 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
September 23, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการกำกับดูแลข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA & Data Governance Awareness) อ่านต่อ
September 23, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development อ่านต่อ
September 18, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัล มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล (Digital Governance) อ่านต่อ
1 3 4 5 6 7 10
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross