กิจกรรม

Activities

June 25, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม ภาคการปฏิบัติ อ่านต่อ
June 19, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อ่านต่อ
June 9, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการออกแบบระบบงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
June 9, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ่านต่อ
May 26, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม อ่านต่อ
May 13, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
April 30, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตร Knowledge Mapping: from Concept to Actions (Session 2) อ่านต่อ
April 3, 2021
Innovation Foresight Institute (IFI) และ TRIS Academy of Management (TAM) ร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม อ่านต่อ
April 2, 2021
ภาพกิจกรรม ทริสจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการงบบูรณาการ SME ปี 2563-2564 อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross