CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) การยาสูบแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) ให้กับเลขานุการคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2567 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Powerpoint Presentation ให้สวยงาม เข้าใจง่าย และดึงดูดผู้ฟัง พร้อมการฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ และน้ำเสียงสร้างพลังและความมั่นใจในการนำเสนองาน โดยวิทยากร คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross