CLOSE

ภาพกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

รัฐมนตรีดีอีเป็นผู้แทนนายกมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน ที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยให้รางวัล Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนถึงความตระหนักและความมุ่งมั่นของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

รางวัล Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ซึ่งดำเนินการขึ้นเป็นปีที่ 2 นี้ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงประเภทรางวัลจากเดิมที่มุ่งเน้นการดำเนินการของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือ CII (Critical Information Infrastructure) โดยขยายไปยังหน่วยงานประเภทต่างๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน พร้อมรองรับต่อภัยในการดำเนินงานบนโลกดิจิทัลในปัจจุบัน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอีกด้วย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย กล่าวว่า สกมช. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยจำนวน 9 ท่านร่วมพิจารณาตัดสินหน่วยงานที่เหมาะสมในการรับรางวัล โดยคณะกรรมการประเมินรางวัลฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่า กมช. มุ่งหวังให้รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 นี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักของหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคมต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันจะยิ่งส่งผลกระทบที่ทวีความรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น นำไปสู่พลังที่สร้างสรรค์และสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยได้ต่อไป

หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ในแต่ะประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023
ประเภทหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator)
รางวัลยอดเยี่ยม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รางวัลชมเชย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

2. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023
ประเภทศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Sectoral CERT)
รางวัลยอดเยี่ยม ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม
รางวัลชมเชย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ในด้านบริการภาครัฐที่สำคัญที่มีการให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน และ ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

3. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023
ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII)
รางวัลยอดเยี่ยม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ประกาศเกียรติคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
รางวัลยอดเยี่ยม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รางวัลชมเชย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพากร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประกาศเกียรติคุณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสรรพสามิต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5. Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023
ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน
รางวัลยอดเยี่ยม บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ประกาศเกียรติคุณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

6. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ (Substantive Public Services)
รางวัลดีเด่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
ด้านการเงินการธนาคาร (Banking and Finance)
รางวัลดีเด่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน

8. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)
รางวัลดีเด่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

9. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and Public Utilities)
รางวัลดีเด่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รางวัลชมเชย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

10. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
สาขาการดำเนินการด้านความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cooperation)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

11. Best Cybersecurity Performance Awards 2023
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
สาขาการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Development)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

12. Cybersecurity Rising Star Awards 2023
หน่วยงานที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รางวัลดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
รางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเกียรติคุณ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง และ โรงพยาบาลห้างฉัตร
รางวัลชมเชย ประเภทเมืองอัจฉริยะ (ประกาศเกียรติคุณ) เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
รางวัลชมเชย ประเภทมหาวิทยาลัย (ประกาศเกียรติคุณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13. Cybersecurity Supporting Awards 2023
หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
รางวัลดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Palo Alto Networks Thailand สมาคมเวชสารสนเทศไทย และ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross