CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Dealer Relationship บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม Dealer Relationship ให้กับกลุ่มผู้จัดการเขตการขาย (Area Manager) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ OR Academy อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอย่างรอบด้านให้เป็นผู้บริหารและผู้นำที่สมบูรณ์แบบ โดยวิทยากรที่ปรึกษา อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross