CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรยุคใหม่ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ERM & ESG) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรยุคใหม่ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ERM & ESG) ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กว่า 300 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ESG พื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross