CLOSE

ป.ป.ช. จัดประชุมถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. จัด "กิจกรรมการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ" มีภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง แบ่งเป็นภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ และภาคก่อสร้างเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 19 และ 20 มีนาคม 2567 ตามลำดับ รวมจำนวนกว่า 300 คน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและสรุปผลการถอดบทเรียนของกิจกรรมฯ ทั้ง 3 วันนี้ นำโดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และนางสาวกนกรัตน์ สหกิจพิจารณ์ นักวิจัย สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ และนำผลการถอดบทเรียนไปจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาคเอกชนต่อไป

ทริส คอร์ปอเรชั่น ให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อการจัดการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross