CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนิยามและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ องค์การเภสัชกรรม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนิยามและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Core Value Matter: Design and Development)ให้กับองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรตัวแทนจากทุกฝ่ายงานเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นกำหนดคำนิยามค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์การเภสัชกรรมโดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross