CLOSE

ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน DTGO Field Trip ณ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน DTGO Field Trip ณ DTGO CampUs เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยมีผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำองค์กร DTGO และที่มาของ Future Workplace การออกแบบพื้นที่โครงการเพื่อการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ณ DTGO CampUs โดย DTGO เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Business-Social Integration” หรือ “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดีที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross