กิจกรรม

Activities

September 30, 2020
ภาพกิจกรรม Social Value Matters 2020 : Bangkok อ่านต่อ
September 18, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการกำกับดูแลข้อมูลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA & Data Governance Awareness) อ่านต่อ
September 17, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency in Practice) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
September 17, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicators (KRIs) อ่านต่อ
September 10, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice) อ่านต่อ
September 9, 2020
ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทาน อ่านต่อ
August 31, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
August 29, 2020
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด อ่านต่อ
August 27, 2020
ภาพกิจกรรม หลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Journey to KM Excellence : from Gaps to Actions) อ่านต่อ
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross