กิจกรรม

Activities

September 18, 2021
ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership อ่านต่อ
September 8, 2021
ทริสร่วมกับ สสว. จัดประชุมเผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปี 2563 – 2564 อ่านต่อ
August 28, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders อ่านต่อ
August 13, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited: HPC) อ่านต่อ
August 11, 2021
ภาพกิจกรรม IOP Day 2021 : Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่) อ่านต่อ
August 6, 2021
ภาพกิจกรรม ป.ป.ช. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น “พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” อ่านต่อ
July 29, 2021
ภาพกิจกรรม IOP Day 2021 : Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร) อ่านต่อ
July 13, 2021
ภาพกิจกรรม IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) อ่านต่อ
July 8, 2021
ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม การสรุปผล อ่านต่อ
1 4 5 6 7 8 10
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross