CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารภาวะวิกฤต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารภาวะวิกฤต ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากรทุกระดับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมมากกว่า 200 คน เพื่อให้บุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารภาวะวิกฤต ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross