CLOSE

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

Knowledge & Innovation Management

Knowledge & Innovation Management
องค์กรส่วนใหญ่ สามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานที่ดีไว้ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าที่สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออำนวย หรือบุคลากรที่มีความสามารถนั้นยังคงอยู่ แต่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมได้ต่อเนื่องต่อไปไม่สิ้นสุดอย่างไม่มีเงื่อนไข การพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรให้เกิดขึ้นและคงอยู่อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องใช้ความพยายามขององค์กรและผู้บริหาร ที่จะทุ่มเททรัพยากรต่างๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ค่านิยมบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร จนเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานในปัจจุบันและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต

Innovation
องค์กรนวัตกรรม ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืน โดยจะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมมิติด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมในบริบทขององค์กร นอกจากนั้น การสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางนวัตกรรม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการ การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเช่นเดียวกัน

ทริส ได้พัฒนาโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (TRIS Organizational Knowledge Model, TRIS OKM) ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี ต่อการยกระดับองค์กรให้สอดคล้องตามแนวทางของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยพื้นฐานจากโมเดลการจัดการความรู้องค์กรทีได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการพัฒนาโมเดลดังกล่าวได้มุ่งให้องค์กรทุกประเภทสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของตนได้ โมเดลการจัดการความรู้องค์กร ที่ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านการนำองค์กร การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคลากร การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และการปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้เป็นฐานอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรและองค์กร สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน


ทริส ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ The Institute for Knowledge and Innovation, South-East Asia (IKI-SEA) พัฒนาตัวแบบความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Innovation Capability Model,ICM) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ โดยองค์ประกอบของตัวแบบนี้ ได้แก่ 8 ปัจจัย คือ กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy) การมุ่งเน้นด้านลูกค้า (Customer Focus) บุคลากรหลัก (Key People) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทรัพยากรสนับสนุน (Supportive Resources) กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Results)

Knowledge Management
ทริสให้บริการทั้งการตรวจประเมินสถานะด้านการจัดการความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้คำปรึกษาสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ด้วย TRIS OKM Model รวมถึงบริการให้ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานการจัดการความรู้สากล ISO30401:2018

  • Assessment Service: บริการตรวจประเมินสถานะด้านการจัดการความรู้ขององค์กร
  • Training Service: บริการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  • Consulting Service: บริการให้คำปรึกษาสนับสนุนการพัฒนา ระบบการจัดการความรู้องค์กร และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

Innovation
ทริสให้คำปรึกษาในการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม (Innovation Capability) ขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการ แนวทาง การมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กร รูปแบบการติดตามประเมินผล และการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross