CLOSE

สร้างภูมิคุ้มกันองค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

VUCA VACCINE

เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีความแตกต่างจากอดีต โดยประกอบด้วยสภาวการณ์ที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือของปัจจัยต่างๆ อย่างมาก ยากแก่การวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ

ทำให้การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้อง อันนำไปสู่ความเสียหายหรือล้มเหลวของธุรกิจในที่สุด

VUCA World เป็นการอธิบายถึงลักษณะของสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่มีความท้าทายดังกล่าว อันประกอบด้วย ความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง หรือ Volatility (V) ความไม่แน่นอน เกิดความไม่มั่นคงของสถานการณ์ หรือ Uncertainty (U) ความซับซ้อน การมีหลากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกัน หรือ Complexity (C) และ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในสิ่งที่ปรากฎ หรือ Ambiguity (A)

* VUCA is an acronym – first used in 1987, drawing on the leadership theories of Warren Bennis and Burt Nanus – to describe or to reflect on the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of general conditions and situations

ทริสได้พัฒนา VUCA VACCINE ให้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมในโลกที่แตกต่างจากอดีต สร้างพื้นฐานของความสามารถทางการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม อันนำไปสู่ความเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดย VUCA VACCINE เป็นกรอบแนวทางที่สนับสนุนผู้บริหารในการสร้างความเข้าใจ อันนำไปสู่การวางวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมในโลกยุคใหม่ อันประกอบด้วย 3 มุมมองหลัก (Perspectives) ได้แก่

 • SUSTAINABLE GROWTH การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
 • INNOVATION FOCUS การมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
 • ADAPTABILITY การสร้างสมรรถนะองค์กรที่สอดคล้อง

TRIS VUCA VACCINE

 

โดย 7 ปัจจัยพื้นฐานสำคัญขององค์กรแห่งอนาคตนี้หรือวัคซีนที่องค์กรต้องการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คือ

V : VISION for SUSTAINABILITY การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มต่างๆ

A : STRATEGIC ALIGNMENT การจัดการองค์กรเพื่อการถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติและค่านิยมบุคลากรที่มีประสิทธิผล

C : BUSINESS CONTINUITY การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์

C : CUSTOMER INSIGHTS การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาดเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

I : INNOVATION DRIVEN การมุ่งสร้างสรรค์กับกระบวนการนวัตกรรมเพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

N : NEW NORMAL การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรรองรับการดำเนินงานยุคดิจิทัลและสภาพแวดล้อมของความปกติใหม่

E : ENGAGED EMPLOYEES การสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความยืดหยุ่นปรับตัวของบุคลากร

TRIS-VUCA

 

องค์กรของท่านมีความพร้อมเพียงใด ?

 • เป้าหมายการเติบโตองค์กรระยะสั้น-ยาวที่ชัดเจน
 • กระบวนการทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการ
 • กลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ระบบการประเมินผลและตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน
 • การปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • การจัดการเหตุหยุดชะงักของการให้บริการ/ดำเนินงาน
 • การจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์
 • การพัฒนาธุรกิจรองรับข้อมูลการวิเคราะห์ลูกค้า/ตลาด
 • การจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญต่อธุรกิจ
 • กระบวนการพัฒนานวัตกรรมองค์กรที่ชัดเจน
 • ระบบการให้บริการและดำเนินการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • การพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร
 • การศึกษาและลงทุนในความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • การพัฒนาความรู้ทักษะบุคลากรรองรับธุรกิจ
 • การวิเคราะห์และจัดการความผูกพันบุคลากร
 • การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มบุคลากร Talent

ทุกองค์กรจำเป็นต้องรับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อการเติบโตในโลก VUCA

TRIS-VUCA

กระบวนการให้บริการเริ่มต้นของทริส VUCA VACCINE ASSESSMENT

 1. หารือและวิเคราะห์พิจารณาบริบทองค์กรร่วมกัน
 2. ประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
 3. สรุปผลและให้ข้อแนะนำสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

Build Immunity Today For Tomorrow Growth In The VUCA World

TRIS-Brochure

TRIS-VUCA
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross