CLOSE

กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง

Strategy & Risk Management

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่รวดเร็วและ เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ด้านดิจิทัลและ ความยั่งยืนที่กดดันต่อกระบวนการทางธุรกิจนั้น สร้างผลกระทบต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบันนั้น จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากที่จะดำเนินกิจการสร้างความเติบโตควบคู่ไปกับ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในแนวคิด ของการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งกลยุทธ์ในการจัดการ กับความไม่แน่นอนที่สามารถสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ และอีกทางหนึ่ง สามารถมองเห็นโอกาสในประโยชน์จากความสามารถในการจัดการความไม่แน่นอนนั้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ โดยการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์องค์กรในปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเป็นประเด็นทางการบริหารที่สำคัญ ต่อองค์กรทุกประเภทเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Strategic Management

องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักมีการกำหนดทิศทางขององค์กรบนพื้นฐานของการตัดสินใจวางแผนอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการกำหนดทิศทางและจัดวางยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น ทริสได้กำหนดกรอบแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้

Risk Management

พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบที่ดีของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนซึ่งองค์ประกอบที่ดีของการบริหารความเสี่ยง โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ทริสได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการและแนวทางสากลในองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักการของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ COSO-ERM และมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ISO 31000 Risk Management

Strategic Management

ทริสเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจทั่วประเทศในการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ภายใต้กรอบแนวคิด/หลักเกณฑ์ของหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ TQA, PMQA 4.0 และSE-AM เพื่อให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนธุรกิจหรือการดำเนินงาน

Risk Management

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยง และมีงานบริการดังนี้

  • จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางและมาตรฐานที่เป็นสากล

  • ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อหาช่องว่าง (Gap Analysis) ของระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและมาตรฐานที่ดีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • ระบุและทบทวนปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification and Revision) ความเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลให้องค์กร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  • วิเคราะห์ Value Driver, Risk Driver, KRIs, Portfolio View of Risk และ Leading Indicator ของทั้งตัวชี้วัดระดับองค์กรและความเสี่ยงองค์กร

  • จัดทำ Software ในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ และกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ในการบริหารความเสี่ยง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross