CLOSE

การจัดการความรู้

KNOWLEDGE MANAGEMENT

        คือกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดการ ส่งต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ต้องการ (ด้วยรูปแบบและต้นทุนที่เหมาะสม) ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น สนับสนุนการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้

          KM is a collection of systematic approaches to help information and knowledge flow to and between the right people at the right time (in the right format at the right cost) so they can act more efficiently and effectively to create value for the organization. (APQC)

ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้องค์กรของทริส จะประกอบไปด้วย

เป็นการระบุถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กระบวนงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสรุปประเด็นความรู้สำคัญ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาและรวบรวมให้เป็นระเบียบ สนับสนุนต่อการนำไปใช้งาน โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จะเป็นการค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการได้มาจากแหล่งความรู้ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น

เป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบนั้น ไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุกสนุนการปฏิบัติหน้าที่และบริหารโครงการ/กระบวนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ จะเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานและ/หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

เป็นการเก็บรักษาความรู้เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้ความรู้นั้น สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้ในอนาคต โดยการเก็บรักษาความรู้นั้น ยังรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันสมัยตามสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งดำเนินการเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านั้นยังคงหรือเพิ่มประสิทธิภาพต่อการประยุกต์ใช้งานในภายหน้า โดยการเก็บรักษาความรู้ จะเป็นการถอดความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรสำคัญ เป็นเอกสารข้อมูลความรู้ที่สามารถถ่ายทอดต่อได้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการจัดการกับความรู้ที่ล้าสมัยหรือไม่ได้ใช้งานที่จะเป็นการดำเนินการละทิ้งความรู้ที่ไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะสมออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรนำความรู้เหล่านั้นไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจ ซึ่งทำให้องค์กรเสียหายได้อีกด้วย

เป็นการดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือ After Action Review ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและอาจรวมทั้งหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานมากขึ้น นอกจากนั้นข้อมูล สารสนเทศ และ/หรือความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนบทเรียนการดำเนินการโครงการ ที่จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงานและกับกลุ่มผู้บริหาร สนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

ทริสมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 ทั่วทั้งองค์กร บนพื้นฐานของ 8 หลักการ (Guiding Principles) ได้แก่
Tris-km

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การจัดการความรู้ ดังนี้

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management Vision)

พัฒนาการเรียนรู้ขององค์กรสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา

เป้าหมายการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management Goals)

1) การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและบูรณาการกับการทำงาน

2) การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการความรู้

3) บุคลากรใฝ่เรียนรู้และมีสมรรถนะสูงขึ้น

กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management Strategy)

1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล

2) สร้างค่านิยมบุคลากรที่สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

ทริสขับเคลื่อนการจัดการความรู้องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของปัจจัยสนับสนุนต่อการจัดการความรู้อ้างอิงตามโมเดลการจัดการความรู้องค์กรของทริสหรือ TRIS Organizational Knowledge Management, OKM Model ซึ่งประกอบไปด้วย

  • การนำองค์กร (Leadership) คือ การนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหารกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการจัดการความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมองบุคลากรและวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources) คือ การนำกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสำเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
  • บุคลากร (People) คือ การทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้
  • กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) คือ กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
  • กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process) คือ การนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความตระหนักถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญ
  • ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results) คือ ผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ที่องค์กรดำเนินการ ได้แก่ผลการดำเนินการด้านต่างๆ (ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้

TRIS • LEARNING ORGANIZATION

องค์กรส่วนใหญ่จะสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานที่ดีไว้ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งตราบเท่าที่สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออำนวย หรือบุคลากรที่มีความสามารถนั้นยังคงอยู่ แต่องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมได้ต่อเนื่องต่อไปไม่สิ้นสุดอย่างไม่มีเงื่อนไข คือไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปอย่างไร หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรไปอย่างไรก็ตาม องค์กรแห่งการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ต่อเนื่องด้วยตนเอง

Tris-km

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross