CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) ในรูปแบบ online training ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross