ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองทักษะความสามารถด้านดิจิทัล (Empowering People with Digital Skills) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

TRIS Digital Academy ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL Accredited Test Centre (ATC)  ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับรองทักษะความสามารถด้านดิจิทัล (Empowering People with Digital Skills) ให้กับบุคลากร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยวิทยากร คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทริส คอร์ปอเรชั่น  และอาจารย์สุขเดช ฐิตาภากิตติรัต ICDL Train the Trainer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Skill โดยมีบริษัท อารเอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ