CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Audit) องค์การเภสัชกรรม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Audit) องค์การเภสัชกรรม ให้กับนักจัดการความรู้ (KM Facilitator) องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้สอบทานกระบวนการจัดการความรู้ โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบทาน การกำหนดขอบเขต การกำหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญด้าน KM (KM Audit) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross