CLOSE

ภาพกิจกรรม TRIS Customer Day ครั้งที่ 2 Building a Strong Culture of Innovation สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เข้มแข็งในองค์กร

ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม TRIS Customer Day ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าของทริสต่อความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการโดยเป็นงานสัมมนาในหัวข้อ “Building a Strong Culture of Innovation สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เข้มแข็งในองค์กร” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาถ่ายทอดแนวคิดและกรอบการพัฒนาองค์กรด้านนวัตกรรมตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ โดยมีสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) เป็นองค์กรพันธมิตรร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิกานต์ เอารัตน์ กรรมการผู้จัดการ (Chief Digital Asset Officer) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรมของ SCB 10X ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ในโลกอนาคต

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross