articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

กฏของ PARETO กับการนำมาใช้ทางธุรกิจ

February 21, 2019

กฎของ Pareto ได้ถูกนำเสนอและเผยแพร่โดย Vilfredo Pareto หลายคนมักจะรู้จักในชื่อของ “กฏ 80-20” กฏนี้มีหลักการสำคัญคือ ส่วนที่สำคัญสัดส่วน 20% มักจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ในสัดส่วนถึง 80% ยกตัวอย่างเช่น นักขายที่เก่ง 20% มักจะเป็นกลุ่มที่สร้างยอดขายให้บริษัทได้ถึง 80%, ลูกค้ารายใหญ่จำนวน 20% มักจะเป็นคนที่สร้างยอดขายให้บริษัทได้ถึง 80%, สินค้าที่ขายดีในร้านที่ทำยอดขายได้ถึง 80% มักจะเป็นกลุ่มสินค้าจำนวน 20% ที่ขายบ่อยๆ กว่าสินค้าอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน ไม่ใช่เฉพาะในด้านบวกเพียงอย่างเดียวที่มักเป็นไปตามกฏ 80-20 นี้ แต่ในด้านลบก็มีแนวโน้มไปตามกฏ 80-20 นี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในโรงงานปัญหาที่เกิดจากการผลิตบ่อยๆ มักเกิดจากสาเหตุหรือปัญหาสำคัญๆ ในสัดส่วน 20%

ในทางธุรกิจ จะสามารถนำหลักการของกฏ 80-20 นี้ไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการจัดการ เพราะเมื่อคุณรู้และมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า สัดส่วนสำคัญ 20% ใด ที่มักจะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ถึง 80% เราก็ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับส่วนสำคัญนั้นๆ มากกว่าปกติ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์ และการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่มากที่สุด

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ซื้อสินค้าเป็นประจำ และซื้อสินค้าจำนวนมาก คุณก็ควรจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพิเศษมากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยอาจจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษให้ หรืออาจจะต้องมีทีมพิเศษดูแลโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจว่า อะไรควรอยู่ในกลุ่ม 20% ที่มีความสำคัญนี้ คุณก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดและนำมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ถูกทิศทาง

นอกจากนั้นอีกปัจจัยที่สำคัญก็คือ สัดส่วน 80-20 นี้ เป็นเพียงแนวทางที่ชี้ให้เห็นถึงส่วนน้อยที่มีความสำคัญ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบในสัดส่วนมากกว่าส่วนอื่นๆ ดังนั้น ตัวเลขในความเป็นจริงอาจจะแตกต่างไปจากสัดส่วน 80-20 ได้