ภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยบุคคลากรภายในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและเต็มรูปแบบ ด้วยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่ดำเนินการเป็นองค์กรผู้ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ปัจจุบันทริสมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานชั้นนำทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมี TRIS Digital Academy เป็นหน่วยงานดำเนินการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้มีการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน นวัตกรรมดิจิทัลและไอซีทีมานานกว่า 25 ปี คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงความสำคัญของทักษะด้านดิจิทัลที่ขาดแคลนและความเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรและภาคส่วนต่างๆ จึงนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี สำหรับบุคลากรในทุกภาคส่วน ระหว่าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร ตลอดจนด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ดังกล่าว ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทยและประเทศไทยในภาพรวม

ภาพกิจกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (EA: Enterprise Architecture)

TRIS Digital Academy โดย สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (EA: Enterprise Architecture) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางการจัดแผนการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร โดย ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management)

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างการจัดการเชิงรุกการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) ให้กับผู้บริหารระดับสูง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง