ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ (Fostering Innovation in Public Sectors) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ (Fostering Innovation in Public Sectors) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 17 และ 27พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยทีมวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร.รณกร ไวยวุฒิ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ และ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Design Thinking and Managing Innovation ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม Design Thinking and Managing Innovation ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ให้กับผู้อำนวยการประจำฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ และรักษาการหรือเทียบเท่า /ผู้ตรวจการ (เกรด14) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยทีมวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. บงกช เจนจรัสสกุล รศ.ดร. อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ และ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : Culture of Learning and People Development ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุธร ชุตินิยมการ Chief Operating Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal ความสำคัญของวัฒนธรรม และความท้าทายของผู้นำในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)โดย Leaders Talk ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: New Normal Leadership รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัด Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแวดวงการเงินไทย ณ ขณะนี้ คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ Bitkub มาเป็นวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker) ถ่ายทอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปลุกปั้นยูนิคอร์นตัวล่าสุดของไทย แนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และทักษะที่ผู้นำและผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมี ให้กับผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย Leaders Talk ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร […]