CLOSE

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับ 12 (ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า) เข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมด้าน Knowledge-set Skill-set Mindset เพื่อสร้าง Better Life Better Community และ Better Pride ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Training) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 25-26 และ 29-30 พฤศจิกายน 2564
โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ก็ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ Service Blueprint (การบริการที่เป็นเลิศ) และเป็นประธานปิดโครงการฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้บูรณาการแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ตลอดหลักสูตรจัดทำ Service Blueprint เพื่อสร้างประโยชน์ที่สูงสุดต่อลูกค้า เกษตรกร และองค์กรต่อไป

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross