หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROTECTION: INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM)

Data Protection โมดูลใหม่ล่าสุดของ ICDL ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานแห่งอนาคต (ICDL Workforce) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) ถูกออกแบบมาด้วยหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับกฎหมายสากลหลายฉบับอย่าง กฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งคุ้มครองและรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของบุคคลอย่างแท้จริง  องค์กรทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องมี “บุคลากรที่มีความเข้าใจ” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร สิ่งที่จะได้เรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บทบาท การละเมิด และการรับผิด)  บทบาท หน้าที่ขององค์กรต่อการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมาย  แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่จะได้รับ การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่จำเป็น . การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDL ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ ในวันสอบรับสิทธิ์ในการประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง และรับสิทธิ์การสอบวุฒิบัตร […]

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT SECURITY: INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM)

IT Security โมดูลของ ICDL ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานแห่งอนาคต (ICDL Workforce) สิ่งที่จะได้เรียนรู้ หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แนวปฏิบัติที่ดีความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่าย ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรับมือ การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและช่องทางอื่นๆ อย่างปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) สิ่งที่จะได้รับ การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่จำเป็น การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDLด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ ในวันสอบรับสิทธิ์ในการประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง และรับสิทธิ์การสอบวุฒิบัตร (Certification Test) 1 ครั้ง เพื่อประเมินรับวุฒิบัตร ผู้สมัครต้องขอสอบภายใน 2 เดือน (ตามปฏิทินการจัดสอบที่กำหนด) เมื่อต้องการสอบต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าตามที่กำหนด การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร ICDL IT Security Certificate วิทยากร คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น […]