CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Certified Enterprise Risk Management Practitioner (รุ่นที่ 2)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม Certified Enterprise Risk Management Practitioner (รุ่นที่ 2) สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารความเสี่ยงขององค์กร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยง ประเด็นสำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross