CLOSE

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROTECTION: INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM)

Data Protection โมดูลใหม่ล่าสุดของ ICDL ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานแห่งอนาคต (ICDL Workforce)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) ถูกออกแบบมาด้วยหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับกฎหมายสากลหลายฉบับอย่าง กฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งคุ้มครองและรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของบุคคลอย่างแท้จริง 

องค์กรทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องมี “บุคลากรที่มีความเข้าใจ” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หลักการสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บทบาท การละเมิด และการรับผิด) 
 • บทบาท หน้าที่ขององค์กรต่อการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
 • แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่จะได้รับ

 • การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่จำเป็น .
 • การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDL ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ
 • ในวันสอบรับสิทธิ์ในการประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง และรับสิทธิ์การสอบวุฒิบัตร (Certification Test) 1 ครั้ง เพื่อประเมินรับวุฒิบัตร
 • ผู้สมัครต้องขอสอบภายใน 2 เดือน (นับจากวันฝึกอบรมวันสุดท้าย) 
 • เมื่อต้องการสอบต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection Certificate

วิทยากร
ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
ที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
ประธานผู้ก่อตั้ง know-edge.org
Ph.D. in Good Governance Development
Leader with Practical Experiences in
Good Governance/Digital Transformation and Innovation

Date/Time: วันที่ 21-22 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.00 น.
Platform:  Online Training
Course Fee: 16,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 
(รวมค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL Data Protection)
Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 รับส่วนลด 15% เหลือเพียง 13,600.00 บาท เท่านั้น

กำหนดการสอบ ICDL Data Protection
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00-16.00 น. (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

สถานที่สอบ: TRIS Digital Academy ทริส คอร์ปอเรชั่น ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ (Accredited Test Centre) ตามมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL

Contact
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429

การดำเนินการจัดสอบนี้จะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross