CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (Designing Effective Key Risk Indicators)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (Designing Effective Key Risk Indicators) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารในการนำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRIs) ไปใช้ในองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ผศ.จรูญ บุญสนอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross