CLOSE

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 (Building Digital Manpower) ให้กับบุคลากรของทริสทั่วทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีบริษัท อารเอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross