CLOSE

การมอบรางวัล

Employees of the Year

     ทริสให้ความสำคัญกับการยกย่องและชื่นชมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ  ผ่านการมอบรางวัล Employees of the Year เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2022 ได้มีการมอบรางวัลทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1) Best Employee Award 2) Top Team Award และ  3) ขวัญใจทริส 4) Process Improvement Award  เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานรุ่นต่อๆไป 

รางวัลนี้ให้ไว้เพื่อเชิดชูเกียรติ รวมถึงความภาคภูมิใจที่มีให้แก่พนักงานดีเด่นประจำปีของทริส ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่น ทัศนคติที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรของทริสให้เป็นที่ประจักษ์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าให้ตนเองและความเข็มแข็งให้แก่ทริสอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลนี้ให้ไว้เพื่อชื่นชม ยกย่อง ต่อทีมงานดีเด่นประจำปีของทริส ในการรังสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ ผ่านคุณค่าของการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงานอื่น ๆ ต่อไป

TRIS-Employees

รางวัลนี้ให้ไว้เพื่อยกย่องพนักงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องตามค่านิยมองค์กรและแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ รวมถึงมีความผูกพันต่อทริส และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทริสไปสู่เป้าหมายต่อไป

             

รางวัลนี้ให้ไว้เพื่อชื่นชม ยกย่อง ต่อทีมงานที่ปรับปรุงกระบวนการดีเยี่ยมประจำปีของทริส

TRIS-Employees

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross