CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ให้กับผู้บริหารโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร โดยวิทยากร ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross