CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม ESG เพื่อการนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG initiatives for sustainable growth) รุ่นที่ 2

academy of sustainable business โดยสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ESG เพื่อการนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG initiatives for sustainable growth) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในหลักการของ ESG สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สามารถนำหลักการและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ดำเนินการกับองค์กรได้ โดยวิทยากรที่ปรึกษา academy of sustainable business ดร.จงโปรด คชภูมิ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross