ENTERPRISE ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์)

829 829 people viewed this event.

EA : Enterprise Architecture เป็นกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และกระบวนการอย่างเป็นระบบที่จะบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์องค์กร และการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างยั่งยืน
โดยหลักสูตร EA : Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์) นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารกลยุทธ์องค์กร การออกแบบกระบวนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่บูรณาการกับธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ  EA

เนื้อหาหลักสูตร
หัวข้อเรียนรู้

 • ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business-IT Alignment)
 • ศึกษากรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร (TOGAF) 
 • ศึกษาแนวทางการจัดทำแต่ละ Architecture (Business architecture, Information architecture,  Application architecture, Technology architecture)
 • ศึกษาแนวทางการจัดแผนการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร EA Transition Plan
 • ประยุกต์ใช้ EA กับ การกำกับดูแล การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

ฝึกปฏิบัติ

 • การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาองค์กร  
 • ผู้บริหารแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรทั้งจากสายงาน IT และ Non-IT

วิทยากร
ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี
วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy
เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย 
(Thailand IT Architects Association: TITAA)

Date/Time: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00–16.00 น.
Venue: โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 7,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 
Promotion Early Bird สมัครภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน รับส่วนลด 20% เหลือเพียง 6,000.00 บาท เท่านั้น

Contact
คุณวีรินทร์
T: 02-032-3000 ต่อ 8405
M: 084-639-4299

คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 ต่อ 8401
M: 098-465-4429
E: trisacademy@tris.co.th

สถาบันฯ ให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสำคัญ ด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งบุคลากรและสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่

Download Brochure

To register for this event email your details to ben.barling@moveaheadmedia.com.au

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

11-Jul-2020 at 09:00 to
16:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends