CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม GHB Innovation Inspired ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม GHB Innovation Inspired  ให้กับบุคลากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั่วทั้งองค์กร ในรูปแบบผสมผสานทั้ง onsite และ online ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวความคิดด้านนวัตกรรม สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม การนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ มีความเข้าใจกระบวนการคิดแบบ Design Thinking และวิธีการขยาย เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมในองค์กรโดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross