CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management) องค์การเภสัชกรรม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management) ให้กับคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้องค์กรตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401:2018 และการจัดการความรู้และนวัตกรรมตามกรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) พร้อมทั้ง มีการสำรวจข้อมูลองค์กรและประเมินสมรรถนะการจัดการความรู้องค์กร กับโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management Model) เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญเบื้องต้นต่อการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในมิติต่างๆ ต่อไป โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross