CLOSE

ภาพกิจกรรม ป.ป.ช. ผนึกกำลัง คค. และ กษ. เดินหน้าประเมิน ITA ของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC) ในระดับนโยบาย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITAGC 2023 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักที่สำคัญ คือ กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้แทนของกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล
ในการประเมินภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) ในระดับนโยบาย นี้ จะดำเนินการประเมินภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญาภายใต้นโยบายที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ (1) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และ (2) แผนงานบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีคู่ค้าคู่สัญญาของ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ 144 คู่สัญญา ภายใต้วงเงินงบประมาณ 165,380,824,083 บาท
สำหรับการชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ
ทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงถึงการใช้ “ระบบการประเมิน online ITAGC SYSTEM” ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบ on line ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการประเมิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูล ITAGC SYSTEM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าว อีกด้วย
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของภาคเอกชนในการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐที่ดี มีแนวทางการต่อต้านการรับสินบน ที่เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การต่อต้านการให้สินบน (2) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ (3) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (4) การให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทน ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ และ (5)การส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับ
โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน จะมาจาก 4 ส่วน คือ (1) การรับรู้ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาคเอกชน (2) การรับรู้ของภาครัฐที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญา (3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบ และ (4) การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาคเอกชนต่อสาธารณะ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานที่ผ่านมา นโยบายทางด้านการต่อต้านการให้สินบน การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม ข้อมูลผลการดำเนินงานของการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross